Písemná příprava

  • povinná součást zkoušky, která se odevzdává 7 pracovních dnů před zkouškou! 

Pro ověření kompetence “Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí, kritérium a) uchazeč/uchazečka na základě zadání autorizované osoby zpracuje

písemnou přípravu výchovného celku v rozsahu minimálně dvou stran A4, která bude obsahovat:

  • název,
  • výchovný/é cíl/e,
  • věkovou kategorii dětí,
  • počet dětí,
  • pomůcky potřebné pro realizaci jednotlivých aktivit,
  • popis jednotlivých aktivit,
  • časovou dotaci.

Do výchovného celku budou zařazeny minimálně 3 aktivity různorodého zaměření (např. motivační, pohybové, tvořivé…). Před zahájením zkoušky autorizovaná osoba zadá uchazeči/uchazečce písemnou přípravu s výše uvedenou osnovou.

Písemnou přípravu pro ověření kompetence “Uplatňování metod a forem pedagogické práce s

ohledem na věk dítěte/dětí odešle uchazeč/uchazečka nejpozději 7 dní před termínem zkoušky na adresu:

registrace@amsolvo.cz

Uchazeč/ka obdrží potvrzení přijetí v odpovědi na e-mail, nikoliv hodnocení či jakékoliv vyjádření

k obsahu a kvalitě práce, vyjma případu, kdy práce nesplňuje požadovaná kritéria.

Na zkoušku si přinese vytištěnou práci, sešitou pouze kancelářskou sponkou bez jakékoliv složitější úpravy. Ideální je oboustranný tisk. Na první straně nezapomeňte uvést své jméno a příjmení a datum (jakékoliv před datem zkoušky nebo datum zkoušky).

Výběr z témat:

Matematická pregramotnost Čtenářská pregramotnost Enviromentální výchova

Finanční gramotnost

Výchova k morálním hodnotám Upevňování sociálních dovedností

Upevňování hygienických návyků

Výchova ke zdravému životnímu stylu Pohybová výchova

Podpora kooperace Aktivity v rámci inkluze

Aktivity podporující individuální přístup v rámci skupiny