feedback

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poskytovatelem služeb nabízených na stránkách www.amsolvo.cz je společnost AM SOLVO, s.r.o., se sídlem Holečkova 875/55, Praha 5, 150 00, IČ: 28294777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214851.

 

Objednávku účasti na kurzu lze učinit elektronicky, prostřednictvím objednávkového systému online. Okamžikem potvrzení objednávky ze strany poskytovatele služeb vzniká mezi účastníkem (objednatelem) a poskytovatelem závazkový vztah a účastník je vázán těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že se s jejich obsahem seznámil, bez výhrad je akceptuje a souhlasí s nimi. Písemná smlouva se neuzavírá.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vzájemné vztahy těmito obchodními podmínkami a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vč. ustanovení o ochraně spotřebitele a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů – ochrana osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “Nařízení“)

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce – společnost AM SOLVO, s.r.o., se sídlem Holečkova 875/55, Praha 5, 150 00, IČ: 28294777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214851; kontaktní údaje správce – kontaktní osoba: Mgr. Iva Stratilová, telefon: 777 327 155, email: registrace@amsolvo.cz, doručovací adresa: Holečkova 875/55, Praha 5, 150 00 (dále jen “Správce“).
 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl Správcem ustanoven.
 3. Správce může zpracovávat osobní údaje nezbytné pro řádný výkon své činnosti.
 4. Osobním údajem jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, na základě kterých lze osobu přímo či nepřímo identifikovat (zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, údaje o dokladech totožnosti, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách, číslo bankovního účtu, apod., vč. jejich pozdějších aktualizací). Předmětem zpracování, nevyžaduje-li to situace, nejsou citlivé osobní údaje.
 5. Účel zpracování vychází z konkrétního případu zpracování, obecně jím je zejména zpracování nabídky služeb, informace o službách, příprava a realizace smlouvy (tj. poskytnutí služby). Správce je oprávněn použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely.
 6. Právním základem zpracování jsou především důvody dle čl. 6 odst. 1 písm. a) až c) Nařízení, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.
 7. Příjemci a zpracovateli osobních údajů mohou být externí poskytovatelé služeb účetních, právních, poskytujících serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či spolupracující obchodní partneři, jejichž totožnost bude sdělena na vyžádání, a dále zaměstnanci a spolupracovníci Správce.
 8. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP, ani mezinárodním organizacím, nebude-li v konkrétním případě nezbytné postupovat jinak (zejména stanoví-li to právní předpis nebo vykonatelné rozhodnutí).
 9. Osobní údaje budou uloženy v souladu s platnými právními předpisy po dobu, po kterou bude Správce poskytovat služby či plnit smlouvu a/nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů; u smluvních dokumentů půjde zpravidla nejdéle 10 let od jejich ukončení/realizace. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, které mohou být uchovány až do odvolání souhlasu subjektu údajů.
 10. Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování.
 11. Osobní údaje jsou získávány výhradně od subjektů údajů.
 12. V souvislosti se zpracováním osobních údajů májí subjekty údajů dle Nařízení především tato práva:

– na přístup k osobním údajům, vč. vyžádání potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají,
jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud ano, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou
zpřístupněny, plánovaná doba uložení, existence práva na opravu, výmaz, omezení
zpracování či práva vznést námitku proti zpracování, zdroje získání osobních údajů, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. S tím souvisí právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů; její první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

– na opravu a doplnění osobních údajů, kdy Správce bez zbytečného odkladu opraví nebo doplní nepřesné/chybějící osobní údaje;

 na výmaz osobního údaje dle čl. 17 Nařízení, zejména pokud již není potřebný pro zpracovávaný účel nebo je odvolán souhlas;

– na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení, dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů;

 na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 Nařízení, kterému odpovídá zejména právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, právo, aby Správce údaje předal jinému správci;

 automatizované individuální rozhodování – tedy právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy;

– odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů byl-li právním základem zpracování důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Výše popsaná práva je možné uplatnit u Správce písemně doporučeným dopisem nebo emailem zaslanými na shora uvedené adresy.

Kromě toho Nařízení umožňuje podat stížnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací a kontaktní údaje jsou dostupné na adrese https://www.uoou.cz/.

Dále má subjekt údajů právo kdykoliv bezplatné vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě písemné žádosti Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy. Bude-li Správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je zde stanoven, poskytne informaci o tomto jiném účelu a další právními předpisy stanovené informace.

Autorské práva 

Na veškeré poskytnuté materiály (v tištěné, elektronické či orální podobě) se vztahují autorská práva a jejich další šíření je trestné. 

***

Platební podmínky

Cena služeb je uvedena u jednotlivých kurzů a/nebo seminářů. Ceny jsou uváděny v českých korunách včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Účastník se zavazuje uhradit poskytovateli kurzovné ve výši stanovené v nabídce poskytovatele zveřejněné na těchto webových stránkách, které je platné v době učinění objednávky.

Před zahájením kurzu, semináře či poradenské aktivity je zaslána účastníkovi faktura na e-mail. Splatnost je sjednána obvykle těsně před zahájením kurzu či zkoušky. Platba je možná výhradně převodem na účet uvedený na faktuře, platba v hotovosti nebo kartou není možná.

V případě, že se objednatel (účastník kurzu) neúčastní objednaného kurzu, který byl uhrazen nebo ukončí kurz předčasně a neoznámí to písemně poskytovateli, je povinen uhradit celou částku za objednaný kurz, a to nejpozději do doby splatnosti. Počet míst na kurzu je limitován a případné nenastoupení na kurz nebo přerušení kurzu neumožňuje obsazení místa náhradníkem. Předčasně ukončení kurzu ze strany objednatele nemá vliv na povinnost uhradit celou částku objednaného kurzu.

Přes projekt/jiný plátce

Účastník, který se přihlašuje na kurz “Přes projekt” s fakturou za 0,-Kč, bere na vědomí, že platební povinnost se,  při nesplnění podmínek v rámci daného projektu, přesouvá na něj v plné výši. 

Storno podmínky

Přihláška se považuje za závaznou, lze ji zrušit pouze ze závažných důvodů, a to vždy písemně. 

Účastníkovi bude účtován storno poplatek, zruší-li objednanou službu

 • ·       10 – 5 dnů před konáním vzdělávací nebo poradenské aktivity – storno poplatek ve výši 80% z ceny akce

  ·        4 – 0 dny před konání vzdělávací nebo poradenské aktivity – storno poplatek ve výši 100 % z ceny akce 

 • v případě akcí akreditovaných pro klienta na míru je storno poplatek ve výši 100% platný v den schválené akreditace
 • Účastník za sebe však může vyslat náhradního účastníka, přičemž o této skutečnosti informuje poskytovatele předem z důvodu přípravy podkladů pro účastníky vzdělávací nebo poradenské aktivity. Nejde-li o případy uvedené výše, nevzniká účastníkovi nárok na slevu ani vrácení případně uhrazené ceny nebo její část.

Odpovědnost za vady

S ohledem na povahu poskytovaných služeb nenese poskytovatel služeb jakoukoliv odpovědnost za případné ztráty, škody, osobní nebo profesní negativní dopady, ztráty obchodních příležitostí nebo zaměstnání, ušlý zisk nebo výdělek, jež by mohly být považovány za přímý nebo nepřímý důsledek poskytnutých služeb.

Práva a povinnosti smluvních stran

Účastníci kurzu jsou povinni po dobu konání kurzu dodržovat pokyny poskytovatele a jeho lektora.

Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky, kteří porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví či pokyny lektora a ty, u kterých lze důvodně předpokládat, že jsou pod vlivem drog nebo omamných látek. V takovém případě nemá účastník kurzu nárok na vrácení kurzovného ani jeho části. Případné vyloučení lektorem kurzu je nezbytné oznámit účastníkovi e-mailem nebo písemně.

Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníka/y, kteří svým nevhodným chováním narušují průběh výuky, neplní pokyny lektora a nespolupracují při výuce. Takový účastník bude vyzván nejdříve k nápravě ústně, po opakovaném narušování výuky, nebo nerespektování požadavků lektora bude upozorněn písemně a následně při dalším porušování z kurzu vyloučen, bez nároku na vrácení kurzovného nebo jeho části.

Odstoupení od smlouvy

Odesláním formuláře souhlasí účastník s tím, že s plněním může poskytovatel započít před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, resp. bezodkladně po učinění objednávky prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. V souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku není možné z tohoto důvodu ze strany účastníka od objednávky nebo smlouvy odstoupit poté, co poskytovatel započal s plněním. Pro předejití jakýmkoliv pochybnostem se výslovně konstatuje, že plněním se rozumí již samotná příprava semináře, kurzu, či poradenské aktivity.

Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má účastník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy vrátí poskytovatel účastníkovi peněžní prostředky, které poskytovatel od účastníka na základě smlouvy přijal, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od účastníka přijal.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy s poskytovatelem uzavřené podle těchto VOP je věcně příslušná Česká obchodní inspekce. Kontaktní údaje České obchodní inspekce jsou:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Mimořádná opatření

Účastník bere na vědomí, že realizace zkoušek, praxe i samotné výuky může být prodloužena z důvodu vládních opatření.

Kontakt:

AM Solvo, s. r. o.

IČ: 282 94 777

dlo: Holečkova 875/55, 150 00 Praha 5 - Smichov

e-mail: registrace@amsolvo.cz

Kontaktní adresa a kancelář:
Jana Černého 806, Moravská Nová Ves

Dokumenty:

Kde školíme?

Praha - Školská 32

Brno - Nové Sady 16

Plzeň - Modřínova 2

Olomouc

České Budějovice - Lannova tř. 16

Kontaktní osoby:

Jednatelka:

Mgr. et Mgr. Iva Stratilová, MBA

telefon: +420 777 327 155,


Manažer vzdělávání:

Mgr. Štěpánka Stratilová

telefon: +420 775 327 020

e-mail: stepanka.stratilova@amsolvo.cz